Delovno pravo

Delovno pravo ureja delovna razmerja, pravice in obveznosti med delavci in delodajalci. V zadnjih letih je vse bolj prisotno zavedanje o pomembnosti dobrih odnosov na delovnem mestu. Ne le s sodelavci, temveč tudi v odnosu z nadrejenimi in podrejenimi. Kljub temu nemalokrat pride do konfliktov, ki jih posamezniki sami ne (z)morejo rešiti. Ti so vsebinsko raznoliki in kompleksni, zato je nujno, da se v teh primerih bodisi delavci bodisi delodajalci nemudoma obrnejo na pravne strokovnjake in poiščejo strokovno pomoč. Mnoge potencialne spore in konflikte je s pravočasno vključitvijo pravnega strokovnjaka mogoče preprečiti. Kadar pa kljub temu pride do spora, je v delovnopravnih sporih pomembno, da se določeni postopki opravijo v predvidenem, zakonsko določenem roku. Zamuda roka pomeni izgubo pravic, kar običajno privede do usodnih posledic. V Odvetniški pisarni Teržan zato v želji po varovanju pravic in interesov delavcev in delodajalcev strokovno in pravočasno nudimo vso potrebno pravno pomoč.

Naše storitve zajemajo:

  • sestavo pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb o delu,
  • vodenje postopkov in sestavo dokumentacije pri odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • varstvo pravic varovanih kategorij delavcev,
  • ukrepanje v primeru mobinga na delovnem mestu,
  • aktivnosti v smeri preprečevanja diskriminacije,
  • uveljavljanje pravic v primeru brezposelnosti,
  • uveljavljanje pravic iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja,
  • sestava internih aktov delodajalca,
  • zastopanje v primeru delovnih nesreč itd.