Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je kompleksno in raznoliko področje prava, ki ga sestavljajo pravna pravila, ki urejajo status gospodarskih družb (statusno pravo), gospodarske pravne posle in druga razmerja subjektov gospodarskega prava na trgu, na primer pravila intelektualne lastnine, varstva potrošnikov, predpise o vrednostnih papirjih ipd. Takšna pravna raznolikost omenjenega pravnega področja pripelje do številnih situacij in pravnih problemov, pri katerih je nujno potrebna ustrezna pravna in strokovna pomoč.

V Odvetniški pisarni Teržan strankam nudimo strokovno pravno pomoč pri vodenju in poslovanju družb, v zahtevnih izvensodnih in sodnih sporih, ustanavljanju, preoblikovanju in drugih strukturnih spremembah gospodarskih družb v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), kot je:

priprava aktov o ustanovitvi družb, statusnem preoblikovanju, internih aktov družb,
zastopanje na skupščini družb ter zastopanje družb v gospodarskih sporih pred sodišči in drugimi organi, zlasti pri uveljavljanju denarnih terjatev, zavarovanj itd.

Strokovno svetujemo in zastopamo gospodarske subjekte tako v zahtevnih gospodarskih sporih pred sodiščem, nudimo jim podporo pri zahtevnih delovnih sporih, kot tudi na področju prava intelektualne lastnine (zaščiti patentov, modelov, znamk, avtorskih in sorodnih pravic), konkurenčnega prava (prevzemi, združitve, pripojitve, spojitve družb, koncentracije, prevladujoči položaji), inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih, v katerih se gospodarski subjekti znajdejo.

Naš osnovni cilj je kakovostno, strokovno in skrbno zastopanje interesov strank v vseh pravnih situacijah, s katerimi se stranke soočajo na kompleksnem pravnem področju, kot je gospodarsko pravo.