Kazensko pravo

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. V kazenskem pravu imajo velik pomen temeljna načela. Načelo zakonitosti, domneva nedolžnosti in prepoved ponovnega sojenja o isti stvari izhajajo že iz Ustave Republike Slovenije. Podvrsta kazenskega prava je mladoletniško kazensko pravo, ki ureja kazniva dejanja mladoletnih oseb in mlajših polnoletnih oseb do 21. leta starosti. Mladoletniki kazniva dejanja izvršujejo iz različnih razlogov, zato ni prav, da bi bili kaznovani na enak način. Za osebo, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja, je zelo pomembno, da nemudoma izkoristi pravico do obrambe z zagovornikom, četudi ta morda ni obvezna. Podrobno bomo preučili obremenilne dokaze in nato pripravili učinkovito obrambo. V kolikor bomo presodili, da ima tožilstvo čvrste dokaze, se bomo trudili za sklenitev sporazuma o priznanju krivde in doseči čim milejšo kazensko sankcijo za našo stranko.

Obdolženemu, ki je spoznan za krivega storitve očitanega kaznivega dejanja, lahko sodišče izreče kazen zapora, denarno kazen, prepoved vožnje motornega vozila in/ali izgon tujca iz države. Poleg kazni zakon pozna tudi opozorilne sankcije, ki se lahko izrečejo namesto kazni. To so pogojna obsodba, pogojna obsodba z varstvenim nadzorom in sodni opomin. Obsojeni zaporno kazen načeloma prestajajo v zavodih za prestajanje kazni, zakon pa predvideva tudi alternativne oblike prestajanja zaporne kazni, ki se v praksi pogosto izvršujejo. Namesto da obdolženi izrečeno zaporno kazen prestane v zavodu, se mu lahko naloži oprava dela v splošno korist. Obsojeni lahko izrečeno zaporno kazen prestane tudi doma – t. i. hišni zapor, ali se v zapor odpravi le ob koncu tedna – t. i. vikend zapor.

V Odvetniški pisarni Teržan nudimo pravno pomoč in zastopanje tudi oškodovancem – žrtvam kaznivih dejanj. Oblika pomoči je odvisna od vrste storjenega kaznivega dejanja. V določenih primerih zakon predvideva vložitev zasebne tožbe, v drugih pa odvetniki kot pooblaščenci oškodovanca proti storilcu kaznivega dejanja nastopamo skupaj z državnim tožilcem in na ta način dodatno ščitimo interese oškodovanca.

Obseg storitev:

  • zastopanje obdolžencev in oškodovancev v predkazenskem in kazenskem postopku,
  • vložitev pritožbe zoper sklep o uvedbi preiskave,
  • vložitev ugovora zoper obtožnico,
  • vložitev pritožbe zoper sklep o odreditvi ali podaljšanju pripora,
  • vložitev rednega pravnega sredstva (pritožba),
  • vložitev izrednega pravnega sredstva (obnova kazenskega postopka, zahteva za varstvo zakonitosti),
  • pogajanja s tožilstvom v postopku sporazuma o priznanju krivde,
  • vložitev predloga za alternativno prestajanje zaporne kazni,
  • vložitev predloga za pogojni odpust,
  • sestava prošnje za predčasen izbris obsodbe iz kazenske evidence.