Premoženjsko pravo

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Stvar je lahko nepremična ali premična. Kompleksna so zlasti razmerja med ljudmi, ki se nanašajo na nepremičnine, zato je tukaj še posebej pomembna posebna skrb in previdnost.

Pravica do zasebne lastnine je tudi ustavno varovana človekova pravica, za pridobitev katere se zahteva veljaven pravni posel, ki je podlaga za prenos lastninske pravice ter izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa zakon. Ta se prenaša na različne načine, odvisno od namena pogodbenih strank. V primeru neodplačnega (darilnega) namena se ta prenaša z darilno pogodbo, v primeru odplačnega pa z eno od odplačnih oblik pogodb, kot so menjalna, prodajna pogodba, izročilna pogodba itd. Vzrok za različne oblike pravnih poslov pa je ravno kompleksnost družbenega življenja in s tem raznolike življenjske situacije, s katerimi se ljudje vsakodnevno soočajo. Vsaka odločitev povzroči posledice, zato je bistveno, da so življenjske odločitve premišljene, saj imajo običajno pomembne ali dolgoročne učinke. Za celostno rešitev poslovnih ali družinskih premoženjskih zadev je treba preveriti vsako situacijo posebej in poiskati najboljše možne rešitve za udeležence, ki bo tudi s finančnega vidika za posameznika najbolj optimalna.

S pravilnim pristopom k ureditvi premoženjskih zadev, s strokovno pravilno izvedbo pravnih poslov, ustrezno sestavo različnih vrst pogodb in natančno pripravo zahtevkov se je mogoče izogniti mnogim nepredvidljivim življenjskim situacijam.

Odvetniki iz Odvetniške pisarne Teržan k obravnavi premoženjskih zadev pristopamo celostno in v tej povezavi nudimo predvsem naslednje storitve:

  • svetovanje, pomoč in podporo pri pripravi listin ter vodenje postopkov za prenos pravic na nepremičninah/premičninah,
  • preverjanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, sodelovanje pri pogajanjih in priprava ustreznih pogodb za sklenitev pravnega posla,
  • pojasnilo davčnih obveznosti pri prometu z nepremičninami,
  • seznanitev strank s pravnim stanjem nepremičnin in trenutnimi razmerami na trgu,
  • seznanitev strank z zakonskimi določili ter hkratno pojasnilo pravic in obveznosti obeh strank pri sklenitvi pravnega posla,
  • pomoč pri ureditvi medsosedskih odnosov in varovanju pravic strank do posesti,
  • zastopanje interesov strank pred sodišči in drugimi organi.