Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo je v širšem pomenu besede del kazenskega prava, pri čemer je intenziteta napada na pravno zavarovano dobrino v primeru prekrška manjša kot v primeru kaznivega dejanja. Prekršek je vsako dejanje, ki je v predpisu (zakonu, uredbi ali odloku) opredeljeno kot prekršek. Pojavljajo se na različnih področjih družbenega življenja. Največ prekrškov je storjenih v zvezi s kršitvami cestnoprometnih predpisov. Zelo pogosti so tudi prekrški s področja javnega reda in miru, dela na črno, varstva živali. Sodišča v prekrških vodijo dve vrsti postopkov – postopek z zahtevo za sodno varstvo in redni sodni postopek o prekršku. V postopku o prekršku se kot glavna sankcija izreče globa ali opomin. Poleg njih so predvidene tudi stranke sankcije, katerih izrek je v določenih primerih obvezen.

Vsak se lahko znajde v prekrškovnem postopku. Dovolj je le trenutek nepazljivosti ali slaba presoja. Vožnja v rdečo luč, vožnja pod vplivom alkohola, prekoračitev hitrosti so prekrški, ki so najbolj pogosti, vendar lahko na posameznika vplivajo v večjem obsegu, kot se zdi na prvi pogled. Nasilno in drzno vedenje, nedostojno obnašanje, povzročanje hrupa, uporaba nevarnih predmetov in vandalizem je le nekaj primerov, ki jih veljavni predpisi opredeljujejo kot prekrške. Veliko ljudi ne zmore plačila visokih glob, odvzeto vozniško dovoljenje jim onemogoči prevoz na delo, zadovoljevanje vsakodnevnih osnovnih potreb, kot je nakup življenjskih potrebščin, veljavno vozniško dovoljenje pa lahko predstavlja pogoj za pridobitev ali ohranitev zaposlitve.

Pri sodni odmeri sankcij so zelo pomembne olajševalne okoliščine, zato je bistveno, da stranka poišče pomoč odvetnika pravočasno, da bomo že od začetka postopka lahko poskrbeli za njene interese in uporabili vsa potrebna pravna sredstva. Odvetniki Odvetniške pisarne Teržan nudimo svetovanje in zastopanje tudi pravnim osebam. Zanje so predpisane bistveno višje globe kot za fizične osebe, kar lahko predvsem za manjša podjetja pomeni hudo finančno breme.

Obseg nudenja pravne pomoči na področju prekrškov:

  • svetovanje in zastopanje v postopkih o prekršku,
  • vlaganje ugovorov,
  • priprava izjav o pravno pomembnih okoliščinah prekrška,
  • priprava predlogov za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in predlogov za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega    dovoljenja,
  • vlaganje zahtev za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku,
  • zastopanje strank v postopkih pred sodišči in v postopkih pred inšpekcijskimi organi (davčni, tržni, delovni),
  •  vlaganje pritožb,
  •  sestava vlog za obročno odplačevanje kazni, oprostitev plačila sodne takse in priprava drugih vlog