Stečajno pravo

Stečaj je eden izmed postopkov insolventnosti, ki se vodi zoper stečajnega dolžnika, ker slednji ni sposoben poravnavati svojih obveznosti.

Skozi spoštovanje načel enakega obravnavanja upnikov, zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov in hitrosti postopka se uresničujejo interesi upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev. Z zaključkom stečajnega postopka pravna oseba preneha obstajati, medtem ko fizična oseba ne preneha, zato tudi terjatve upnikov ne ugasnejo vedno. Insolvenčna zakonodaja prezadolženim fizičnim osebam tekom postopka osebnega stečaja omogoča vložitev predloga za odpust obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja in ki v stečajnem postopku ne bodo poplačane.

V primeru izpolnjevanja posebnih zakonskih pogojev prične sodišče na predlog dolžnika postopek odpusta obveznosti. V postopku odpusta obveznosti sodišče dolžniku določi primerno dolžino preizkusne dobe, upoštevaje mnenje upravitelja, starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, zdravstvenega stanja in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost.

Po uspešnem poteku preizkusnega obdobja, znotraj katerega mora stečajni dolžnik spoštovati določene zakonsko predvidene omejitve, pravice in obveznosti, sodišče izda sklep o odpustu obveznosti. Tudi v primeru, da sodišče izda sklep, s katerim odpusti obveznosti stečajnemu dolžniku, odpust obveznosti ne učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika.

Stečajno pravo je zelo obsežno. Poleg navedenega stečaja pravnih oseb in osebnega stečaja ter v tej povezavi izpostavljenega postopka odpusta obveznosti predvideva tudi stečaj zapuščine nad premoženjem umrle fizične osebe in stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem, če se premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dolžniku, najde po tem, ko je sodišče že izdalo sklep o končanju stečajnega postopka. Zakonsko predvideni so tudi drugi postopki zaradi insolventnosti, med katerimi je najpogostejši postopek prisilne poravnave, ki za razliko od prenehanja pravne osebe v epilogu stečaja omogoča podjetju nadaljevanje poslovanja, družbenikom zagotavlja ohranitev deleža v osnovnem kapitalu dolžnika, ki ustreza dejanski vrednosti preostanka premoženja, medtem ko se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.

Zaradi več možnih rešitev, kompleksnosti pravnih vprašanj in dilem, ki se v primeru insolventnosti podjetij ali posameznikov pojavijo, odvetniki Odvetniške pisarne Teržan nudimo:

  • svetovanje dolžnikom, upnikom, upraviteljem in drugim strankam v postopkih zaradi insolventnosti,
  • pripravo predlogov za začetek stečaja nad pravno osebo, fizično osebo, zapuščino oziroma kasneje najdenim premoženjem in zastopanjem strank v  tej povezavi,
  • pripravo predlogov za začetek odpusta obveznosti in v tej povezavi svetovanje glede ovir za odpust obveznosti in pojasnila v zvezi s terjatvami, na katere odpust ne učinkuje, v povezavi s konkretnimi situacijami posameznega dolžnika,
  • svetovanje in zastopanje dolžnika ali upnika v postopku ugovora zoper odpust obveznosti pred pristojnim stečajnim sodiščem,
  • spremljanje stečajnega postopka in vlaganje ustreznih pravnih sredstev za zaščito interesov upnikov tekom posameznega insolventnega postopka (ugovori zoper sezname preizkušenih terjatev, načrt delitev, plačila stroškov stečajne mase, pripravo izpodbojnih tožb, tožb za uveljavitev ločitvenih oziroma izločitvenih pravic),
  • pripravo listin za prijavo terjatev v postopku,
  • pripravo predlogov za začetek postopka prisilne poravnave in zastopanje strank v tej povezavi,
  • odgovore na vprašanja, kakšne so pravice in dolžnosti dolžnikov, upnikov, upraviteljev v predmetnih postopkih.